Odkazy

z jednání VR ČSV konané 5. 12. 2013 v Praze. Jednání řídil předseda P. Krol.


 • trenér juniorské reprezentace P. Teplíček zpracoval koncept přípravy juniorské reprezentace do 17 let. Po projednání v RK bude projednána ve VR.
 • předseda MK Pásztor informoval o současné situaci v řešení dopingu našich závodníků na IWF. Zatím není znám termín jednání DK, její závěry ani výše pokuty, úhrada bude i za pobyt komisařů. Předpokládá se i postih ze strany MŠMT.
 • s konečnou platností schváleny výsledky Dotačního programu za nová družstva mládeže. Dodatečně zařazena družstva Bohumína B a juniorek VD Plzeň. Současně přijato doplnění kritérií pro zařazení do programu, kdy základem bude ukončení soutěže a absolvování min. poloviny utkání,
 • opět diskutováno ustavení komise mládeže, půjde o odborný orgán na úseku trenérsko metodickém, ne řídící či kontrolní. E. Brzoska začal s její přípravou, zvažována je i možnost společné komise se Slovenskem.
 • byla přijata nová koncepce vyhlašování výsledků Zlaté činky. Byl snížen počet vyhodnocovaných věkových kategorií a přijata zásada společného vyhodnocování mužů a žen, chlapců a dívek. Zlatá činka bude v příštích letech vyhodnocována ve čtyřech věkových kategoriích - za 1. kategorie senioři/ky (muži a ženy 21 let a více), za 2. kategorie junioři/ky (muži a ženy 15 až 20 let), za 3. kategorie žáci/čky (chlapci a dívky 10 až 14 let) a za 4. kategorie masters (muži a ženy startující v soutěžích masters). Počet vyhlášených v jednotlivých kategoriích bude respektovat výkonnost a úspěšnost závodníků, zejména na mezinárodních soutěžích. Zpracováním konkrétních hodnotících kritérií byl pověřen místopředseda Krywult.
 • s konečnou platností schválen termínový kalendář na rok 2014. Nyní mohou oddíly žádat o pořádání MČR jednotlivců, o kola soutěží družstev apod. Požadavky zasílat předsedovi SK Kolářovi.
 • VR rozhodla koupit od ing. Glíže vzpěračský materiál (osy 15 kg, 10 kg a různé kotouče). V příštím roce budou rozděleny do oddílů.
 • předseda KR Thér, předložil návrh na doplnění Směrnice k činnosti rozhodčích. Vzhledem k tomu, že v lednu bude Výkonnou radou projednána komplexní aktualizace a doplnění Soutěžního řádu, s cílem co nejvíce zpřehlednit a zjednodušit tuto svazovou směrnici, bude do něj implementována také Směrnice rozhodčích.
 • schváleny výkonnostní limity pro zařazení do SCM, včetně postupu v případě splnění limitu u většího počtu sportovců než je schválený počet 50. Samostatný materiál byl zveřejněn na stránkách ČSV. Schváleny mzdy trenérů SCM za 2. pololetí.
 • bylo rozhodnuto o prodloužení smlouvy s dr. R. Drmolou na zpracovávání dat a analytickou činnost.
 • předseda ČSV informoval o zahájení spolupráce s Českou pojišťovnou a.s. Která bude našim partnerem v oblasti pojištění reprezentace, včetně možnosti propojení aktivit i do oddílů. Stane se i sponzorem svazu a případných oddílů, které projeví zájem.
 • členové Výkonné rady děkují všem aktivním členům ČSV za celoroční práci a výsledky, zvláštní dík pak patří všem, kteří pracují s dětmi a mládeží. A dále přejí všem klidný závěr roku, krásné sváteční dny a pevné zdraví do roku 2014.
 •  

Zpracoval: V. Zázvorka