konaného ve dnech 2.-3. února 2018 v Římě.

 

Tereza Králová, Jiří Gasior

 

EWF pozvala zástupce trenérů z jednotlivých vzpěračských národních svazů, kteří se sjeli do Římského olympijského armádního sportovního centra.


ZÁSADNÍ INFORMACE – SRHNUTÍ:

- Vznik EUROPEAN ACADEMY OF WEIGHTLIFTING a s tím spojené vzdělávání trenérů i na území ČR => vytvořit plán pro rekvalifikace trenérů a navýšit počet vzdělávacích seminářů pro trenéry (tzn. trenérská licence by neměla být doživotní). ZVÝŠIT ÚROVEŇ VZDĚLANOSTI VŠECH TRENÉRŮ.

- Zaměřit se na vychovávání dětí a ZMĚNIT ZAŽITOU STRATEGII TRÉNINKŮ (zaměřených především na trénink vzpírání). Vhodně využívat především atletická a gymnastická cvičení a harmonicky rozvíjet pohybové schopnosti i dovednosti u dětí. Rozvoj maximální síly v plné míře až po dovršení 18. roku života.

- Očekává se, že vzpěračská federace prokáže aktivní boj proti dopingu. Nejvhodnější formou pro ZAČÁTEK BOJE S DOPINGEM JE VZDĚLÁVAT SPORTOVCE a TRENÉRY (případně i RODIČE, kteří společně s trenéry mají za děti zodpovědnost). Nejúčinnější forma vzdělávání je pomocí osobních seminářů a také testování znalostí (prokázat účinnost vzdělání) z oblasti dopingu pro všechny účastníky národní a mezinárodní úrovně – tj. všichni, kteří se účastní ligových soutěží a národního šampionátu by měli mít povinnost prokázat znalosti, aby jim mohl být povolen start na těchto a vyšších soutěžích. Zdá se to být na první pohled moc násilné, nicméně EWF i IWF nasadily formu nulové tolerance a je třeba na to náš svaz připravit a ukázat, jak jsme schopni vzdělávat a pomáhat chránit zdraví sportovců a dodržovat zásady fair-play!!!!!!!!


PÁTEK 2.3.2018 ÚVOD DO SEMINÁŘE

V úvodních proslovech vystoupil prezident EWF Dr. Antonio Urso, který zaštitoval organizaci tohoto semináře, dále zástupci sportovního centra a zástupce Itálie v Mezinárodním olympijském výboru.

Seminářem prováděl Colin Buckley z Irska, který měl společně s Dr. Georgiem Berloffou rozpravu nad udělováním licencí a problémy s nejednotností systému v Itálii i v Evropě.

Na závěr úvodního dne seznámil Colin Buckley účastníky s tématy pro následující den a ve své prezentaci uvedl základní informace o potřebě vnést určitý řád a posloupnost při tréninku dětí a implementovat nové poznatky (ve vhodné formě) v národních svazech při tréninku s mládeží. Zmínil dlouhodobý rozvoj sportovce a zdůraznil, že není možné děti v rámci tréninku zatěžovat podobně jako dospělé jedince i ve spojitosti s „drop out“ ve vzpírání, tj. odchod talentovaných jedinců před dovršením dospělosti spojené s nedosažením jejich vrcholné sportovní výkonnosti.

Sjednocení udělování trenérských licencí v rámci EU àEUROPEAN ACADEMY OF WEIGHTLIFTING

EWF pracuje již několik let na určitém sjednocení základních požadavků pro trenérské kvalifikace. Jejich motem je “Nezáleží, kdo jsi, ale co umíš … .“ Tyto kvalifikace byly stručně přiblíženy, dle úrovně EQF (European Qualification Framework), kdy vzpěračská trenérská licence by měla dosahovat stupně 5EQF. Jedná se především o on-line formu trenérského vzdělávání. Kurz je zakončen zkouškou, která se skládá z ověření životopisu, písemného testu (30 otázek) a ústní zkoušky (osobně, Skype atd.).  Licence je udělována na 3 roky. Během následujících 3 let je pro následné prodloužení licence třeba se účastnit školení v celkové délce minimálně 100 hod / 3 roky.  Tento proces udělování licencí navazuje na mezinárodní dohodu EA MLA (multilateral agreement) z roku 1991, jejíž součástí je Česká republika. EA MLA bude udělovat mezinárodní trenérské pasy, které budou platit v Evropě. Ostatní vzdělávání zůstane na národní úrovni, která by měla na zkoušky trenéry jak připravit, tak dále prohlubovat jejich znalosti.


SOBOTA 3.2.2018 Přednášky

 

COLIN BUCKELY – European Coaching Pathway

- Tuto myšlenku, trenérské směřování, charakterizoval jako: orientovanou (centralizovanou) na sportovce, kdy trenér vede a řídí směřování tréninku, společně na vědeckém (standardizovaný postup) měření výkonnosti a přístupu.

- Zdůraznil sledování rychlosti růstu sportovců.

- Trenérství je proces, ve kterém se stále učíme. Několik rovin: umění x věda; znalosti x věda. Trenér na určité pozici by měl vykonávat předem jasně stanovené role v závislosti na následné odpovědnosti.  Trenér by měl mít stanovené hlavní kompetence a rámec vědomostí nejen dle výše trenérské třídy, ale i podle pozice, kterou zastává!!!!! Trenéři jsou učitelé, kteří by se měli neustále vzdělávat, aby mohli pomáhat svým svěřencům být lepšími.

- Potřeba sdílet zkušenosti a programy pro trénink dětí a dospělých. Vybraní zástupci národních svazů = „Key Coaches“ sdílení informací mezi státy.

- Nulová tolerance dopingu èvzdělávat.

- Představil projekt „I Coach Kids“, standardizované kurikulum a podklady pro trénink dětí a mládeže. Informace najdete na stránkách EWF. 

  

KAROLIINA LUNDAHL –  PŘÍPRAVA DĚTÍ – FINSKO

 - Začátek tréninku vzpěračské techniky možný už od 6 let věku dítěte.

- V pubertě je optimální zvedání zátěže odpovídající 25-50 % z celkové tělesné hmotnosti dítěte. Na maximální zátěž se dostávají až později. V rámci tréninku dětí je třeba, aby se techniku vzpírání učili ideálně 3x týdně.

- V přípravě mládeže kladou důraz na zábavu při tréninku.

- Trénink mládeže se skládá především z atletických dovedností + trénink techniky (u malých dětí stačí s tyčkou bez zátěže).

- Finský olympijský výbor vydal pro sportující mládež (7.-9. třída základní školy) vzdělávací knihy, které vyplňují na soustředěních a komunikují s kontaktní osobou na základní škole, která jim postupně zadává úkoly atd. Kniha obsahuje základy zdravé výživy, psychologie, sociologie, sportovního tréninku a další.

- Systém soutěží – hlavní událostí je tzv. WEIGHTLIFTING CARNEVAL, který je zakončený soutěží. Systém bodování je velmi promyšlený, hlavní důraz je kladem na počet platných pokusů (nejvíce bodů) a další disciplíny: třískok snožmo z místa (žabák), kliky po dobu 30 s, sprint na 20 m (letmý start).

- Finsko upřednostňuje zdravý růst dítěte, založený na „zábavě“ èzaznamenali enormní nárůst počtů dětí zapojených do „vzpěračských tréninků“.

- Obrázek postupného rozvoje schopností a dovedností u dětí a dospívajících:

 

Obrázek 1: Postupný rozvoj schopností a dovedností u dětí a dospívajících

 

JAN-ANDRÉ PATZKE - NĚMECKO – ATLETIKSCHULE – Příprava dětí

- Prezentace se týkala strategie výběru talentů ze škol. Tyto talenty si pověřená osoba vytypovává společně s učiteli tělesné výchovy na školách dle předpokladů trénovatelnosti jedinců – ne podle toho, kolik kilogramů zvedá v daném věku.

- Testuje se a vybírá podle tzv. PARCOURE TEST - je to v podstatě překážková dráha, obsahující prvky prokazující úroveň rozvoje schopností a dovedností (šplh, ručkování, odrazy, koordinace, explozivní síly a další). Test se provede na začátku školního roku, poté jsou po 5-10 lekcích (tréninkových) znovu otestováni. Důležitá je hodnota rozdílu dosažených časů mezi pre-test a post-test. Čím větší rozdíl àtím je dítě trénovatelnější (ne to dítě, které má již prvotní úroveň rozvoje schopností na vysoké úrovni a nezlepší se tak razantně jako jiní).

- Před tím, než se naplno začnou sportovci věnovat tréninku vzpírání, absolvují všeobecné základy a rozvoj schopností (+ základních dovedností) formou „FUNdamentals“ (FUN = zábava, fundamentals = základy pro rozvoj schopností a učení se dovednostem).

- Následně se po stažení talentů trénuje formou „Atletikschule“, kde si trenéři i sportovci vedou pečlivé záznamy o způsobu tréninku, obsahu tréninku (každé kilo, které zvedli) a emocích a pocitech při tréninku. Talenti jsou pravidelně testováni pro zjištění úrovně rozvoje schopností a dále také probíhá průběžné hodnocení kvality naučených pohybových dovedností. 

- Trénink u dětí vždy začíná atletikou, ne vzpíráním! Ideální souhra Gymnastika + Atletika -> vzpírání.

 

MAXIM AGAPITOV – RUSKO – Antidopingový program a změny v Rusku s tím spojené

(Na úvod pár dojmů: Zástupce Ruska působil velmi přátelsky a uvědoměle, udělal na nás v celku dobrý dojem. Rusko si je evidentně vědomo, že pokud nezmění svůj postoj vůči státem organizovaném dopingu a rozšířenosti dopingu, nebude mu povolen start na dalších soutěžích.)

- Ruská federace je z hlediska sportu rozdělena do 8 sekcí, nicméně mají více než 10 sportovních institutů pro výchovu a trénink sportovců, kde v KAŽDÉM z těchto center je část vyhrazena pro vzpěrače. Tyto centra mají plné zázemí, včetně vědeckých institutů a všeho potřebného pro přípravu sportovců. (Pozn. není tedy divu, že pokud Rusové mají takovýto přístup ve vytváření podmínek pro trénink, vytvářeli podmínky i z biochemického hlediska pomocí látek a metod uvedených – i zatím neuvedených a dosud neobjevených na seznamu zakázaných látek a metod vydaných WADA.)

- Aktuální „boj za osvětu o existenci dopingu v Rusku“. Za největší problém zástupce označil především neznalost existence antidopingového kodexu. Vzhledem k tomu, že Rusko MUSÍ jasně prokázat, že bojuje proti dopingu, vymysleli Rusové následující pravidla pro vzpěrače v Rusku. Všichni (kteří dosahují národní úrovně) musí být registrováni v online platformě, kde vkládají svoji adresu a číslo pasu + další identifikační údaje). Následně MUSÍ projít vzdělávacím programem, jehož výsledek ze získání informací je prováděn zkouškou. Pokud daní sportovci u zkoušky neuspějí, nemohou se účastnit národních šampionátů a dalších soutěží.

 

EDUARDS ANDRUŠKEVIČS - LOTYŠSKO

- Trenér představil tréninkový plán Rebeky Kohy v přípravě na nadcházející ME z přípravného období.  Zmínil v plánu především skladbu tréninkových fází týkajících se vzpírání (PO-SO dvoufázový trénink, NE odpočinek). Nicméně, v rámci skladby tréninku, jsme mohli vidět i dle tréninkových videí, že v Lotyšsku se klade důraz i na trénink posturální stabilizace, všeobecný rozvoj pohybových schopností pomocí atletických tréninků, které u dětí tvoří základní stavební kámen všech tréninků.

- U dvoufázových tréninků se tento trenér v dopolední fázi věnuje nácviku trhu a odpolední fázi věnuje spíše nácviku nadhozu.

- Velký důraz v trénincích klade na posilování zádových svalů.

 

ANTONIO URSO – ITÁLIE

- V prezentaci se věnoval diagnostice techniky u dětí, mládeže a dospělých. Poukázal na možné souvislosti – i nesouvislosti. Nastínil, jak trenéři mohou využívat vědu v pomoci dosažení optimální techniky provedení u jednotlivých jedinců, protože není možné unifikovat techniku stejnou pro všechny.

- Pár příkladů a souvislostí:

  - rozdíly v hypertrofii stehenních svalů v návaznosti na končetinu, kterou upřednostňuje sportovec ve výrazu v posunu dopředu.

  - diagnostika plosky nohy – každá noha je jiná, i levá a pravá je jiná a je třeba se zaměřit na rozdíly a možná další specifika pro trénink.

  - Nutné respektovat specifické adaptace, které se objevují s tréninkem vzpírání.

  - V rámci psychologie se zdá být užitečnější, když trenér pracuje s psychologem, než když je sportovec v přímé interakci s psychologem (Pozn. volná diskuze, k zamyšlení.).

 

PŘEDSEDA ANTIDIPNGU IWF – Dr. Patrick SHAMASH

- Vzpírání sice uhájilo účast na OH 2020 v Tokiu, ale teprve teď MUSÍME AKTIVNĚ PROKÁZAT, ŽE SE OPRAVU SNAŽÍME  àpotom bude vzpírání dál zařazeno do programu OH.

- Pro zachování vzpírání na OH je EXTRÉMNĚ DŮLEŽITÉ, JAK SE K DANÉ PROBLEMATICE POSTAVÍ SAMOTNÉ NÁRODNÍ SVAZY!

- I na národní úrovni propagovat „I LIFT CLEAN“.

- Neexistuje definice dopingu -> protože by neobsahovala vše potřebné. JE TO PROCES!

- Důležité je chránit zdraví sportovců, a především FAIR PLAY!

- Následně bylo uvedeno několik případů smrtí zapříčiněných především nadužívání dopingových látek.

- IWF vydala v červnu 2017 dokument: NEW ANTIDOPING POLICY.

- Z následné diskuze zmíníme jeden dotaz: „Jak se IWF případně IOC postaví k problému uznání 3. pohlaví, viz. Novozélanďan/ka, která byla mužem a bez operace pohlaví závodí mezi ženami.“

Odpověď: Nebylo možné ji vyloučit nebo neumožnit start, protože zatím nejsou dány pevné hranice mezi pohlavími, tj. všichni mají právo se zúčastnit. Vzhledem k událostem se předpokládá oficiální vznik speciální komise pro tuto problematiku, která by měla začít pracovat pro IOC již na nadcházejících zimních hrách v Jižní Koreji. Otázkou ale zůstává, zda se to stihne.

 

KAMAL MAHMOUD MAHGOUB – EGYPT

- Rozprava nad přípravou svých svěřenců.

- Poznamenal, že talenty je třeba poznávat nejen pomocí měření výkonů a fyzických předpokladů, ale také po stránce psychické. Např. jak poznat, kdo je větší talent, když ještě nikdy nevzpíral? Dejte jim úkol – zvedni (pozn. přiměřenou hmotnost) činku – jakkoliv nad hlavu, bez hodnocení techniky. Ten, který to po prvním nebo druhém pokusu vzdá, není vhodný typ. Ten, který se bude několikrát snažit zvednou činku, i když se mu to úplně nedaří, ale je vytrvalý a rozhodnutý ji zvednout, ten je vhodný typ.

- Dále účastníky obeznámil s životním příběhem Sary Ahmed, která vybojovala na olympijských hrách v Riu 2016 pro arabské ženy první vzpěračskou medaili z olympijských her.

 

Tereza Králová a Antonio Urso, prezident EWF

Tereza Králová a Antonio Urso, prezident EWF

Jiří Gasior a Antonio Urso, prezident EWF

Jiří Gasior a Antonio Urso, prezident EWF