Odkazy

Souhrn hlavních změn oproti roku 2011 a vysvětlivky

ÚVOD

Členové antidopingového společenství by si měli uvědomit, že byla, po zvážení, věnována pečlivá pozornost všem rozumným komentářům, zaslaným k návrhu Seznamu 2012. Konstatuje se, že ne všechny připomínky byly přijaty a zapracovány do Seznamu 2012, ale jak je vysvětleno níže, změny návrhu byly provedeny z důvodu příspěvků a podání mnoha našich kolegů.

POZNÁMKA NA ÚVOD

Na vysvětlenou: prohlášení o Specifických látkách nyní zahrnuje odkaz na Světový antidopingový kodex.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. Neschválené látky

  • Skupina S0 byla přesunuta do části zakázané látky, aby bylo jasné, že neobsahuje metody
  • tj. bylo nahrazeno výrazem např. a další příklady byly přidány.

 

Tato část byla přemístěna pod název Zakázané látky s cílem objasnit, že oblast působnosti tohoto ustanovení se vztahuje pouze na látky, a ne metody.

Aby se rozšířila oblast působnosti této kapitoly, zkratka tj. je nahrazena výrazem např. včetně dalších příkladů, které přibyly k objasnění látek, na které se vztahuje. Látky obsažené v S0 jsou považovány za Specifické.

Zdůrazňuje se, že pokud syntetická droga („designer drug“) nebo jiná neschválené látka splňuje kriteria některé z kategorií S1-S9 (např. podobnou chemickou strukturou a/nebo biologickými účinky), pak se má za to, že jsou zahrnuty do této skupiny. Zařazení do skupiny S0 přichází v úvahu až poté, co všechny ostatní skupiny jsou považovány za nevyhovující.

Zpravidla je tzv. „designer drug“ definována jako syntetická analogie zákonem omezené nebo zakázané drogy, zkonstruované tak, aby obešla protidrogové zákony

S1. anabolické látky

  • IUPAC název bolandiolu (estr-4-en-3β, 17β-diol) je nyní součástí S1.a.
  • metabolity DHEA (7α-hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA a 7-keto-DHEA) byly přidány do S1.b a bylo upřesněno, že endogenní metabolity se nacházejí nyní „na otevřeném seznamu“. Seznam endogenních AAS zůstane zavřený.

 

Název INN se použije, pokud existuje, IUPAC názvosloví se využije též pro upřesnění v případě potřeby; obecné názvy budou uvedeny, kde to bude považováno za užitečné

S2. Peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky

S odkazem na Souhrn hlavních změn a připomínek k Seznamu pro rok 2011, byly ze Seznamu odstraněny preparáty získané (odvozené) z krevních destiček (PRP) po zvážení nedostatku důkazů o použití těchto metod za účelem zvyšování výkonu, i když tyto přípravky obsahují růstové faktory. Přes přítomnost některých růstových faktorů, aktuální studie o PRP neprokazují žádný potenciál pro zlepšení výkonu mimo rámec terapeutického účinku. Všimněte si, že jednotlivé růstové faktory jsou stále zakázány, pokud jsou podávány samostatně jako čisté látky, jak je popsáno v S.2.5.

S3. Beta2-agonisté:

Formoterol používaný inhalačně až do maximální denní terapeutické dávky 36 mikrogramů je zahrnut jako výjimka mezi zakázanými beta-2-agonisty. Objeví-li se v moči více než 30 ng/ml formoterolu, bude to považováno za Pozitivní laboratorní nález, pokud Sportovec neprokáže prostřednictvím kontrolované farmakokinetické studie, že neobvyklý výsledek vznikl následkem určeného inhalačního použití.

S ohledem na poslední výsledky výzkumu a poznatky členů sportovního Společenství, inhalační formoterol v terapeutických dávkách již není zakázán. Přetrvává přesvědčení o zvyšování výkonnosti pomocí účinků beta-2-agonistů, pokud jsou užívány systémově a/nebo ve velkých množstvích. Seznam zakazuje podávání všech beta-2-agonistů kromě salbutamolu (maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin), formoterolu (v dávce maximálně 36 mikrogramů za 24 hodin) a salmeterolu, pokud jsou užívány inhalačně. Močové limity platí pro salbutamol a formoterol, pokračují výzkumy na stanovení prahové hodnoty pro ostatní beta-2-agonisty. V případě, že zdravotní stav vyžaduje vyšší dávku než je uvedeno výše, pak by měla být předložena žádost o terapeutickou výjimku (případně nouzová).

WADA se i nadále zaměří na problém beta-2-agonistů tak, aby se zabránilo a zakázalo podávání velkých dávek a byla usnadněna péče a léčba sportovců astmatiků. Průběžné sledování užívání těchto léků bude i nadále prioritou, předpokládá se však, že může dojít k dalším změnám ve způsobu, jak na tyto látky bude v budoucnosti nahlíženo.

S4. Hormonové a metabolické modulátory

  • Název byl změněn z Antagonisté a modulátory hormonů na hormonové a metabolické modulátory, aby poukázal na přidání nového odstavce.
  • receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists/ (např. GW 1516) a Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta /PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (např. AICAR) byly přesunuty do skupiny S4 jako látky, které ovlivňují buněčný metabolismus.

 

S5. Diuretika a ostatní maskovací látky

  • Felypressin používaný v zubní anestézii byl přidán jako výjimka ze zakázaných látek, které mají podobný účinek na desmopresin

 

Glycerol je zakázán jako plazmaexpander, jehož je zapotřebí daleko více, než se běžně vyskytuje v potravinách a toaletních potřebách.

ZAKÁZANÉ METODY

M2. Chemická a fyzikální manipulace

  • Cévkování bylo odstraněno z příkladů
  • Objem a četnost nitrožilních infuzí a/nebo injekcí byly ujasněny na více než 50 ml za 6 hodin.
  • Skupina M2.3 byla přeformulována kvůli srozumitelnosti